منشور اخلاقی

مسئولیت در قبال حرفه

مدرس اخلاق مدار:

 • تشخیص می دهد که این حرفه نیازمند صداقت، آرمان های متعالی، و فداکاری در امر آموزش موسیقی است.
 • تشخیص می دهد که رعایت صداقت در این حرفه بر عهده ی تک تک اعضا است.
 • بر اساس توانایی و صداقت به شهرت حرفه ای دست می یابد.
 • برای ترویج و تقویت روابط حرفه ای سازنده با همکاران در امر آموزش می کوشد.
 • رفتارهای غیرحرفه ای و غیراخلاقی را به مسئول مربوطه انتقال می دهد.
 • هیچ پاداش، لطف، خدمات، یا هدیه ای را که امتیاز ویژه ای ایجاد کند یا ظرفیت قضاوت حرفه ای منصفانه را کاهش دهد نمی پذیرید.
 • به محرمانه بودن اطلاعات خاص یا اطلاعاتی که در صورت افشا ممکن است به افراد یا آموزشگاه آسیبی برساند احترام می گذارد.
 • همیشه بین سیاست های رسمی آموزشگاه و نظر شخصی تفاوت قائل می شود.
 • به سیاست های رسمی آموزشگاه احترام می گذارد.
 • شرط همکاری را در رعایت صداقت حرفه ای می داند.
 • همکاران و دیگر کارکنان آموزشگاه را در انجام صحیح وظایف شان حمایت می کند.
 • در ارتباط با همکاران و هنرجویان رفتارهای اخلاقی و قانونی را با رسانه های دیجیتالی نشان می دهد و هنگام استفاده از ارتباطات شبکه های اجتماعی رفتارهای سازنده و مسئولانه ای دارد.

مسئولیت در قبال هنرجویان

مدرس اخلاق مدار:

 • هیچ امتیازی نمی بخشد، هیچ توانایی را نادیده نمی گیرد، یا هیچ هنرجو یا همکاری را بابت نژاد، قومیت، عقاید، جنسیت یا هویت جنسیتی، ناتوانی، ملیت، وضعیت تاهل، باورهای سیاسی یا دینی، خانواده، پیشینه ای اجتماعی یا فرهنگی، تحصیلات، یا دیگر ویژگی های فردی به دیده ی تحقیر نمی نگرد.
 • موسیقی های اقوام و فرهنگ های مختلف هنرجویان را در نظر می گیرد.
 • روش هایی را برای آموزش به کار میگیرد که بهترین تجربیات موسیقیایی و آموزشی را فراهم سازد.
 • از هیچ هنرجویی بهره ی مالی نمی برد.
 • هنرجویان را به استفاده ی حرفه ای و اخلاقی از ارتباطات شبکه های اجتماعی راهنمایی می کند.
 • از روابط حرفه ای با هنرجویان برای منافع شخصی استفاده نمی کند.
 • به طور مستمر در فعالیت های مربوط به تقویت رشد حرفه ای شرکت می کند.
 • می کوشد تا در مورد همه ی فرهنگ ها بیشتر بداند و به آنها احترام بگذارد، و با آموزش موسیقی به هنرجویان یاد می دهد که احترام آگاهانه ای نسبت به دیگران و فرهنگ شان پیدا کنند.

مسئولیت در قبال جامعه

مدرس اخلاق مدار:

 • در هر زمان به گونه ای، رفتار می کند که احترام عموم مردم را نسبت به اعضای حرفه ای آموزش موسیقی برانگیزد.
 • نقش فعالی در توسعه ی روابط سازنده میان آموزشگاه و جامعه ایفا می کند.
 • از قوانین جاری تأثیرگذار بر مقوله ی آموزش به طور عام و مقوله ی هنر به طور خاص آگاه است.
 • از ارتباطات شبکه های اجتماعی به منظور مشارکت خانواده ها و جامعه به صورت حرفه ای، اخلاقی و با حساسیت های فرهنگی استفاده می کند.
 • می کوشد تا فرهنگ موسیقایی جامعه را حمایت و غنی سازد و بذر هنر را در دل و جان هنرجو بکارد.
 • مسئولیت حرفه ای خود را در مقام خدمتگزار و مدافع امور مربوط به آموزش موسیقی در جامعه می پذیرد.
 • در برقراری ارتباط با والدین در راستای تامین بیشتر منافع هنرجو می کوشد.