بازی والد و کودک

بازی والد و کودک

بازی والد و کودک
یادگیری کودک از بدو تولد با آنچه از محیط اطرافش دریافت میکند آغاز میشود.
هرچه این محیط غنیتر باشد فرصت بیشتری برای تجربه و یادگیری او فراهم
میشود. بنابراین آگاهی والدین نقش بسیار زیادی در فراهم ساختن این بستر
خواهد داشت. هدف از تشکیل دورههای والد و کودک ایجاد چنین بستری خارج از
فضای خانه و ایجاد ارتباط با کیفیت هرچه بیشتر میان والد و کودک میباشد. در
این دورهها والد (پدر، مادر و یا مراقب امن کودک) بعنوان همراه و مراقب کودک
نوپا به جهت حفظ امنیت عاطفی او، در کلاس حضور دارد اما در عین حال خود،
مخاطب اصلی آموزشها و فعالیتهای طراحی شده در کلاس میباشد و کودک
در کنار والد خود از طریق مشاهدهگری میآموزد و تسهیلگر اگاه هموارکنندهی این
مسیر خواهد بود. طراحی فعالیتها در این دورهها بر مبنای مراحل رشد کودکان و
نیازهای آنها در هر مرحله از نمودار رشد صورت میگیرد. منظور از رشد، توجه به
تمام جنبههای رشدی کودک است. از جمله رشد جسمانی، رشد حسی
_حرکتی ،
رشد کلامی، رشد اجتماعی.
فعالیتهای طراحی شده شامل بازی هایی برای تقویت حواس پنج گانه، کار با ابزار
موسیقایی و صداساز مناسب، شعرخوانی، قصهگویی و انواع بازیهای حرکتی و
تعاملی میشوند. از آن جایی که کودک در این بازهی سنی با تکرار میآموزد برخی
از فعالیتها بصورت تکرار شونده انجام میشوند
.

 

نویسنده: مهسا هنردوست

ارسال دیدگاه

لطفا نام و نام خانوادگی را وارد کنید .
لطفا پست الکترونیک را وارد کنید .
لطفا متن پیام را وارد کنید .

مطالب مرتبط